Sunday, February 13, 2011

Các cách tạo chữ trong photoshop

Các cách tạo chữ trong photoshop

Tạo chữ trong photoshop:
1. Sử dụng công cụ tạo chữ
a. Tạo chữ trên một lớp mới
+ Bấm chọn công cụ 2.7.1 (Type tool - chữ ngang) hoặc 2.7.3 (Vertical type tool - chữ dọc)
+ Bấm chuột vào ảnh (vị trí bất kỳ) xuất hiện hộp thoại Type tool
- Font Chọn Font và kiểu chữ
- Size Kích cỡ chữ
- Kerning Độ kéo dãn chữ
- Leading
- Color Chọn màu chữ
- Hộp thoại cho phép gõ vào nội dung chữ -> Bấm chọn OK
* Thao tác hiệu chỉnh
+ Dịch chuyển chữ: Bấm chọn công cụ 2.1 (Move tool) -> bấm kéo chuột để dịch chuyển chữ
+ Thay đổi lại nội dung và thuộc tính chữ: Hiện hộp thoại Layer -> nháy kép chuột vào tên của lớp chữ cần sửa (hiện hộp thoại Type tool - hiệu chỉnh lại cho phù hợp -> OK)
b. Tạo biên chọn dạng chữ trên lớp ảnh hiện hành
+ Chuyển đến lớp ảnh cần tạo biên chữ
+ Chọn công cụ 2.7.2 (Type mask tool - biên chữ ngang) hoặc 2.7.4 (Vertical type mask tool -biên chữ dọc)
+ Bấm chuột vào ảnh (vị trí gõ chữ) xuất hiện hộp thoại Type tool
- Font Chọn Font và kiểu chữ
- Size Kích cỡ chữ
- Kerning Độ kéo dãn chữ
- Leading Dịch chuyển so với Base line
- Tracking Co dãn ký tự
- Hộp thoại cho phép gõ vào nội dung chữ -> Bấm chọn OK (thu được 1 biên chọn chữ tương ứng trên lớp hiện hành)
* Thao tác hiệu chỉnh
- Dịch chuyển biên chọn chữ: Lựa công cụ chọn vùng ảnh, bấm kéo chuột vào biên chữ để chuyển đến vị trí mới
- Phóng to, thu nhỏ biên chọn chữ: Chọn Select->Transform Selection -> bấm kéo chuột tạo các góc để phóng to, thu nhỏ và xoay cho phù hợp
Chú ý: Các thao tác làm việc với biên chọn chữ hoàn toàn giống như là việc với các vùng chọn thông thường khác
2/ Các hiệu ứng đặc biệt đối với chữ
a. Chữ tạo trực tiếp trên lớp mới
* Tạo chữ bóng bằng tay
+ Gõ chữ trực tiếp trên lớp mới (Công cụ 2.7.1 hoặc 2.7.3)
+ Copy lớp chữ vừa tạo thành một lớp mới (Phần học của bài 4)
+ Thay đổi màu sắc và vị trí của cả hai lớp chữ vừa tạo để nhận được kết quả bóng đổ
Chú ý: Có thể dùng phương pháp hiệu chỉnh (Kéo xô, xoay, lật lớp chữ dưới) để tạo các hiệu ứng khác
* Tạo hiệu ứng bằng công cụ có sẵn
+ Gõ chữ trực tiếp trên lớp mới (Công cụ 2.7.1 hoặc 2.7.3)
+ Chọn Layer -> Effects (cho các lựa chọn sau)
- Drop Shadows Hiệu ứng bóng đổ
-> Mode Phương thức kết hợp bóng và chữ
-> Opacity áp lực sáng tối của bóng
-> Angle Góc chiếu sáng
-> Distance Khoảng cách của bóng đối với chữ
-> Blur Độ nhoè của bóng
-> Intentsity áp lực sáng tối của bóng
- Inner Shadows Hiệu ứng sáng miền trong (dạng chữ nổi)
-> Mode Phương thức kết hợp bóng và chữ
-> Opacity áp lực sáng tối của bóng
-> Angle Góc chiếu sáng
-> Distance Khoảng cách của bóng đối với chữ
-> Blur Độ nhoè của bóng
-> Intentsity áp lực sáng tối của bóng
- Outer Glow Hiệu ứng viền ngoài
-> Mode Phương thức kết hợp bóng và chữ
-> Opacity áp lực sáng tối của bóng
-> Blur Độ nhoè của bóng
-> Intentsity áp lực sáng tối của bóng
- Inner Glow Hiệu ứng viền trong
-> Mode Phương thức kết hợp bóng và chữ
-> Opacity áp lực sáng tối của bóng
-> Blur Độ nhoè của bóng
-> Intentsity áp lực sáng tối của bóng
-> Lựa chọn Center (hướng vào tâm) hoặc Edge (áp dụng ngoài viền)
- Bevel And Emboss Nổi viền bao quanh hoặc chữ nổi
-> Highlight Sắc độ của miền sáng
. Mode Phương thức kết hợp
. Opacity áp lực của miền sáng
-> Shadows Sắc độ của miền tối
. Mode Phương thức kết hợp
. Opacity áp lực của miền tối
-> Style Lựa chọn kiểu hiệu ứng
. Outer Bevel Nổi toả đều ra ngoài
. Inner Bevel Nổi tròn cuấn vào trong
. Emboss Nổi đều vào trong và ra ngoài
. Pillow Emboss Kết hợp nổi và chìm chữ trong ảnh
-> Angle Góc chiếu sáng
-> Depth Sắc độ của hiệu ứng
-> Blur Độ nhoè của hiệu ứng
-> Up (hướng xuống dưới) - Down (hướng lên trên)
Chú ý: Khi chọn một trong số các hiệu ứng trên, tại hộp thoại tương ứng phải bấm chọn Applyđể chấp nhận kết quả của hiệu ứng
b. Sử dụng biên chữ tạo hiệu ứng (chữ chìm trong ảnh)
+ Lựa chọn lớp ảnh cần tạo hiệu ứng
+ Tạo biên chữ theo chiều ngang (C.cụ 2.7.2) hoặc dọc (C.cụ 2.7.4)
+ Lưu biên chữ vào máy với tên đại diện bất kỳ (áp dụng bài 2)
+ Xoá vùng ảnh nằm trong biên chọn chữ (Ctrl + X)
+ Lấy lại vùng biên chọn đã lưu trước đó (áp dụng bài 2)
+ Chọn Select -> Feather (Ctrl + Alt + D) và nhập vào giá trị độ mịn ảnh từ 3->5 (áp dụng bài 2)
+ Dùng công cụ tô màu (áp dụng bài 1) và lựa chọn màu tô sao cho đối nghịch với màu của ảnh trên lớp hiện hành để tạo hiệu ứng sáng ngoài biên chọn, Gõ Ctrl + V (dán ảnh đã xoá trước đó - Tạo ra một lớp mới) -> Gõ Ctrl + D (xoá biên chọn) -> Dùng công cụ 2.1 để dịch chuyển lớp ảnh chữ vừa dán (thu được hiệu ứng chữ chình trong ảnh)

No comments:

Post a Comment